Här hittar du länkar till uppslagsverk, språklexikon, ordböcker och kartor, tidningar och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk. Och
du kan köpa din bok på Bok & Media Shop.

     
       Innehåll:
 

Start
Encyklopedier
Uppslagsverk
Skönlitteratur
Böcker Tidningar
Språklexikon
Kartor
Adress Telefon
Tid
Förlagsordlista eng/sv
Bok & Media Shop


<<Till startsidan

Kontakta oss>>
 

Boktips
 

The Non-Designer´s Design Book – Robin Williams Peach Press Inc


Careers in Publishing
Blythe Camenson
Grafisk ordbok
Åke Hallberg


Svensk-engelsk
fackordbok

Ingvar E Gullberg


Grafisk kokbok


A guide to graphic print production (Engelsk version av Grafisk kokbok)
 


Dictionary of Printing
and Publishing
Tips!Sök även hos Adlibris


Klarspråk på nätet
Helena Englund,
Karin Guldbrand


Oxford Advanced
Learners Dictionary...


 
Förlagsboken
Gunilla Widengren Hammarskiöld, Lars E. Pettersson, Ordfront


 Plug Your Book: Online Book Marketing for Authors, Book Publicity Through Social Networking

Läs Plug Your Book! på nätet här!


 Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Av Don Tapscott och Anthony D Williams. Portifolio Hardcover 2008Effektiv visuell kommunikation, Bo bergström,
 Carlssons 2008


Corporate Bullshit, Om språket mitt i city,
Lars Melin, Svenska förlaget 2007Piraterna : De svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell, Sam Sundberg, Ordfront Förlag 2009


Skapa en webbplats med Wordpress (pdf - Gratis från .SE)


Free: The Future of a Radical Price, Chris Anderson, Hyperion Books
Köp t.ex. hos Adlibris eller hämta författarens pdf gratis hos: www.thisbookisfree.co.uk


Litteraturen i mediesamhället, Ann Steiner, Studentlitteratur 2009

Förlagsordlista eng/sv


LEXIKON, MED 
SNABBA SVAR:
- NE och NE:s ordbok
- Sv.akademiens ordlista
- Wikipedia
- Store norske
- Store danske
- Britannica

ÖVERSÄTT MED
-
Google
-
Nordisk ordbok
-
Norstedts ordbok
- Synonym eng/sv/eng
- Internet Explorer

LÅNA EN E-BOK!
De här biblioteken lånar ut e-böcker via nätet. Titlar.

EBRARY.COM
Få tillgång till mer än
20000 e-böcker via nätet!

FRÅGA BIBLIOTEKET
Här kan du ställa frågor till en bibliotekarie. Eller bokla en bibliotekarie på Kungl. Biblioteket.

ANTIKVARIAT
Sök på ett 90-tal antikvariat.

BIBLIOTEK.SE
Sök samtidigt på många bibliotek.

SÖK nyheter. Samtidigt i
DN, Svd, Expressen, Aftonbladet och 50 andra
media.

EGEN AGENT
Vill du ha bevakning av ditt favoritämne i ett stort antal tidningar? Beställ tillfälligt abonnemang för 195 kr hos Mediearkivet.

DIALEKTER
Lyssna på svenska dialekter här.

AVIGSIDAN
Det mesta som står här är fel. Men roligt.
www.avigsidan.com

FÖRLAGSKUNSKAP
Kurs i förlagskunskap vid Stockholms universitet.
Magisterkurs.

VULKAN.SE
heter en internettjänst med syfte att ge alla med författarambitioner möjlighet att ge ut egna böcker gratis. Tjänsten, som är den första i sitt slag i Sverige,  startades den 15 november 2007. Läs mera om www.vulkan.se i ordlistan här nedan under uppslagsord Print on demand.

PUBLISHING TRAINING
CENTRE, LONDON

www.train4publishing.co.uk

STARTA BOKFÖRLAG
av NOFF – Nordiska föreningen för mindre förlag.

FÖRLAGSKLUBBENS
KURSPROGRAM

FÖRENINGEN SVENSKA
TECKNARE

ILLUSTRATÖRSCENTRUM

ABC FÖR BOKSAMLARE

VÄRLDSBOKDAGEN

MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET – ORDLISTA

TESTA SPRÅKKUNSKAPERNA!

NEW MEDIA

OBEROENDE BOKINFORMATION

SÖK "GRATIS" BÖCKER HOS PIRATE BAY

SE ÄVEN RESULTAT AV SÖKNING PÅ "BOOKS"

SvF-RAPPORT 2008:
LJUDBÖCKER OCH E-BÖCKER PÅ PIRATE BAY

50000 NORSKA BÖCKER LÄGGS UT GRATIS PÅ NÄTET

GOOGLE & THE FUTURE OF BOOKS

E-boken - lätt att göra, svår att sälja
Rapport från Svenska Förläggareföreningen om e-boken, 60 sidor Gratis PDF A4. Författare: Journalisten Sus Andersson. Oktober 2009.

STEVEN OVERMAN:
WELCOME TO REALTIME


Söka ord:
Tryck Ctrl+f. På Mac Command+f.


Publishing Terms in English and Swedish
Förlagstermer på engelska och svenskaSenast uppdaterad den 18 augusti 2010.
© Jan Norman 2002, Referensboken.com

Vissa förlagstermer har många synonymer. Om du vill söka synonymer till någon av nedanstående förlagstermer, gå till  Svenska och engelska synonymer.

Google utvecklar med stor intensitet olika verktyg för översättning och är på väg att bli en dominerande aktör.

Det finns mycket praktiska översättningsverktyg i senaste versionen av Internet Explorer. De kallas acceleratorer. Om man markerar, blockar, ett ord (eller ett stycke) så dyker det upp en liten blå ikon. Om man klickar på ikonen, dyker det upp alternativ. Man kan t.ex. översätta det blåmarkerade ordet (eller stycket) med Google translate eller förklara ordet med Wikipedia.

Ett standadverk online är Norstedts engelska ordbok som under hösten 2010 blir avgiftsbelagd. Där kan man översätta ord från eller till engelska och samtidigt få orden förklarade genom Wikipedia och Google. Ordboken har utökats med tyska, franska och spanska. Ytterligare en utmärkt svensk/engelsk översättningstjänst är Tyda.se. Samtliga dessa tjänster inklusive delar av Googles tjänst finns med bland de ovan nämnda  acceleratorerna i Internet  Explorer.

Förutom nedanstående lista över förlagstermer finns flera listor med anknytning till förlag, bibliotek och grafisk verksamhet på Referensboken/språklexikon.

En engelsk-svensk lista över typografiska termer finns i Grafisk ordbok som kan lånas som e-bok på bibliotek. Se även Boktips i marginalen!

Se även en engelskspråkig ordlista med termer för grafisk design och webbdesign och I love typography!

Se ett urval aktuella böcker inom ämnesområdet bokförlag m.m. hos
Adlibris.se
Bokus.com
Amazon.co.uk

Amazon.com

Skicka synpunkter på förlagsordlistan till jan.norman@referensboken.com
 

A

abbreviation förkortning

ability förmåga, skicklighet

abridged version förkortad upplaga

absence frånvaro

abstract sammandrag, teoretisk

accomplish utföra, fullborda

account beräkning, uppskattning, konto;
key account: viktig kund

acknowledgement erkännande, tack

acquire förvärva (nya boktitlar eller utgivningsrättigheter)

acquisitions editor redaktör som köper in bokrättigheter; i USA: acquiring editor

ad annons

adaptation, adaption anpassning (av ett material för ett annat medium, t.ex. från roman till film)

addendum tillägg

adult education folkbildning, vuxenutbildning

advance framsteg, förskott, förhands-

advance against royalties förskott som betalas till författaren i samband med kontraktsskrivningen. Förskottet utgör en del av förväntad royalty

advance copy förhandsexemplar

advance information förhandsinformation

advertise annonsera, göra reklam (för), skylta (med)

advertising annonsering, reklam, annons; ad, direct advertising; direktreklam

advertising copy annons(reklam-)text

advertising drive annonskampanj

advertising manager reklamchef

advertising rates annonspriser

affiliate dotterföretag, ansluten, ansluta, förena sig

agent agent, ombud, representant. Författarens agent presenterar dennes manus för förlag, förhandlar om kontrakt, säljer rättigheter och sköter ekonomiska angelägenheter

agreement överenskommelse, avtal, kontrakt

alert uppmärksamma

A level, advanced level en brittisk examen i ett ämne, vanligen under sista skolåret vid 18 års ålder

alphabet varifrån kommer vårt alfabet?

all rights reserved eftertryck förbjudes

alternative selection (choice) alternativbok (i bokklubb)

ambiguous tvetydig

amend rätta, ändra, förbättra

amount belopp

ancillary underordnad, bi-, medhjälpare, filial

analog publishing in opposite to user-driven creation and distribution (web 2.0)

anniversary årsdag

annotate kommentera, förse med noter

annual kalender, årsbok, årlig

anthology, collective work antologi

anthology rights antologirättigheter

anticipate förutse, ana

Antipiratbyrån Svenska Antipiratbyrån branschorganisation för skydd av upphovsrättsägares rättigheter gentemot piratkopierare, ska inte förväxlas med sin motståndare Piratbyrån

appointment möte, anställning

appraisal bedömning, uppskattning

appreciate uppskatta, förstå

approach närma sig, tillträde, inställning, grepp, metod att lösa problem

appropriate anslå, bevilja, tillägna sig, ändamålsenlig, lämplig

approve godkänna

arbitrate medla

ARC advance reading copy förhandsexemplar

archetype arketyp; urbild, urtyp, mest typisk

art of printing boktryckarkonst

artwork bildmaterial, originalarbete, konstnärligt arbete, alster

ascertain förvissa sig om

assess fastställa, bedöma, uppskatta, t ex kvalitén hos ett bokmanus

asset fördel, tillgång, ägodel; assets and liabilities: tillgångar och skulder

attend bevista (t.ex. en lektion i skolan eller en bokmässa), vårda, uppmärksamma

audience publik, target audience; målgrupp

audio book inläst bok, uppspelbar från dator, mp3-spelare, ljudkassett eller cd. På svenska skiljer
man mellan ljudböcker och talböcker, som är avsedda enbart för blinda och synskadade. Båda sorterna kallas på engelska för audio books även om talböcker ibland kallas för talking books

author författare, upphovsman

author´s correction (alteration) författares ändring i manus o. korrektur

author´s and translator´s coin författar- och översättarpenning; biblioteksersättning till författare och översättare. Se även The Swedish Authors´ Fund

author´s apperance författarframträdande

author´s contract kontrakt mellan förlag och författare

author´s copies författarens friexemplar

author´s discount författarrabatt vid inköp av de egna böckerna

author´s fee författarhonorar

author´s promotion tour författarens reklamturné

author´s right författarrättigheter; exempel på författarrättsliga frågor: förlags- och översättaravtal, filmavtal, radio- och tv-avtal, dramatiseringar, licensavtal, upphovsrättslagstiftningens skyddsregler, skatte-, yttrandefrihets- och tryckfrihetsfrågor

author questionnaire förlagets frågeformulär där författaren presenterar sig och sin syn på marknaden för boken

authorship författarskap

autobiography självbiografi

autographed by the author med författarens namnteckning; dedication: dedikation

auto responder ett datorprogram som finns anslutet till en webbsida och som tillåter en besökare/kund att ladda ner t.ex. en e-bok efter att ha betalt en avgift med kreditkort

autumn publication höstutgivning; autumn: höst; i USA: fall

aware medveten

average genomsnitt

awkward klumpig, generad, besvärlig


B

back-end product en annan vara som erbjuds i samband med att kunden köper den första varan eller som erbjuds i efterhand

back list böcker i förlagets sortiment som är ett år
eller äldre (och inte sällan relativt lönsamma då de fortsätter att sälja och generera intäkter år efter år); motsats: frontlist; nyutgivna böcker

back matter de sidor med appendix, register etc. som finns efter bokens huvudtext

bad copy dåligt manuskript

banned books förbjudna böcker

bar code streckkod för maskinell optisk avläsning. (EAN-kod.) Se även ISBN

bargain köpslå, pruta, förhandla, göra upp, affär

bargain chains billighetsbutiker, billiga butikskedjor

beneficial fördelaktig, nyttig

bibliography, bibliographic list litteraturlista

bidding budgivning, auktion (om bokkontrakt)

bilingual tvåspråkig; multilingual: flerspråkig

bill posting affischering

binding bokband

blockbuster kraftig bomb, kvartersbomb, dundersuccé; synonym: megabook; jämför med: bestseller

blog - blogg, kortform för webblogg, på engelska blog av weblog - webbsida med personliga kommentarer i dagboksform, oftast med länkar till andra webbsidor.   Bloggar är snabba på att hitta och kommentera nyheter. Den som har en videokamera kan föra över filmer till sin blogg och skapa sin egen TV-station. En speciell portal för bokbloggar finns på adressen:
http:www.bokbloggar.nu
Läs mer om bloggar på:
http://wordpress.org
Se mkt bra gratis Pdf-fil: Skapa en webbplats med Word Press utgiven av .SE
http://www.blogger.com
http://se.myspace.com/
http://www.bloglines.com/
Några andra exempel:
http://www.bokhora.se/blog
http://www.fonerbooks.com/cornered.htm
http://www.librarything.com/blog/
http://www.myspace.com/sofiakarlsson
Se även uppslagsord online community.
"Handbook for bloggers and cyber-dissidents" beskriver  hur man gör rent praktiskt när man bloggar, ger tips om hur man skriver så att man får publik och hur man får bra placering i sökmotorer. Reportrar utan gränser som ger ut handboken är en organisation som verkar för pressfrihet i diktaturer.
Fler bloggar kan t.ex. sökas på Techorati.com, Icerocket.com, Cyber Journalists.net.

blook en bok som publiceras som en blogg

blurb informations- och reklamtext (ofta med citat ur berömmande recensioner) som baksidestext, fliktext

board of directors styrelse

boilerplate ångpanneplåt, förlagets standardkontrakt, standardtext som kan användas om och om igen och bearbetas, ger utgångspunkt för förhandlingar

book bok, beordra, beställa

bookcase bokhylla, bokskåp

bookcrossing sprida böcker genom att lägga ut enskilda exemplar på allmänna platser, även: en virtuell bokklubb på nätet, adress: www.bookcrossing.com

book club bokklubb

Book Depository: "Free delivery worldwide on all our books." http://www.bookdepository.co.uk/

book editor förlagsredaktör

book fair bokmässa. Bland de största är London (april) Bologna (april/maj) Frankfurt (oktober) där förlag och olika agenter köper och säljer bokrättigheter till andra länder, medan andra mässor, t.ex. Geneve (april/maj), Göteborg http://www.bok-bibliotek.se/ (september), även är inriktade på att sälja böcker till mässbesökarna. Se även deras community.

book gift bokgåva

book jacket, dust cover, dust jacket skyddsomslag

book manufacturing den kompletta produktionen av en bok

book producer eller book packager producent (mer eller mindre specialiserad)

book token bokpresentkort

book trailer bokreklamfilm

book video, exempel:
http://www.bokvideo.se/index
http://www.bonniervideo.se/
http://www.bookshorts.com/
http://www.bookwrapcentral.com/
http://www.authorviews.com/?reloaded=true

booking bokning; i USA: make reservation

booklet broschyr, häfte

book printing boktryckning

book production bokproduktion

book publications right bokrättigheter

book publisher bokförläggare

book publishing bokutgivning

book reprint right rättighet att återutge böcker

book review bokrecension

book selection bokurval

book work bokproduktion

book-worm bokmal

bookseller bokhandlare, bokförsäljare

bookseller´s discount, bokhandlarrabatt (som ges av förlag till bokhandeln)

bookshop bokhandel

bookstore (i USA) bokhandel

book signing författarens boksignering

book trade bokbransch, tillverkar och säljer böcker

bound galleys bundet korrektur

brand varumärke, brand name; varunamn

braille blindskrift

brass mässing (-stämpel); binder´s brass: stämpel för design av bokomslag. I USA: binder´s die

breach brytning, brott; breach of contract: brott mot avtal

break even point nollvinstpunkt; den punkt då försäljningsintäkterna precis täcker kostnaderna men ännu inte har skapat någon vinst

bricks and mortar bookshops vanlig bokhandel (byggd av "sten och murbruk") till skillnad från "clicks and mortar bookshops" dvs internet- och vanlig bokhandel i kombination (typisk brittisk ordlek!)

bring out ge ut, publicera

bulk sales volym- mängdförsäljning

business card visitkort

business concept affärsidé

business name firmanamn

buzz - surr - när många pratar om samma sak (t.ex. om en uppmärksammad bok)

buzz marketing, pratmarknadsföring, marknadsföring ryktesvägen. Syftet är att få folk att prata med varandra om företaget eller produkten
 

C

campaign
kampanj

camera-ready copy påsiktsoriginal, heloriginal, färdigt för reprofotografering

cancel häva, upphäva (t.ex. ett avtal), makulera

caption bildtext, rubriktext, filmtext

carriage paid fraktfritt

case omslag, pärm

cased annan term för hardcover; en inbunden bok

cash on delivery kontant vid leverans

cat off omfångsberäkna ett manuskript, dvs uppskatta en trycksaks sidantal eller textutrymme genom att beräkna antalet nedslag i ett manuskript

ceased upphört; demand has ceased: efterfrågan har upphört

chairman ordförande

character bokstav

charge ta betalt, debitera

chart tabell, diagram, grafisk bild, karta

chase jaga, driva på, infatta

cheap novel billighets- kiosklitteratur

cheap edition billighetsutgåva

chief executive officer, ceo verkställande direktör

chief operating officer, coo operativ chef, operativ direktör - chef som är direkt underställd vd:n (ceo) och som ansvarar för driften av företaget och den dagliga verksamheten

chief (supervising) editor huvudredaktör

children´s book barnbok

citizen journalism medborgarjournalistik,  journalistiskt arbete utfört av personer som inte är journalister till yrket

class/form (school) skolklass; i USA: grade

clause klausul, artikel, sats

classified advertisements, small ads små radannonser, klassificerade efter bransch etc. införda av företag som erbjuder sina produkter eller tjänster

clearance röja undan

client, customer kund

cliffhanger spännande historia/serie

co-author medförfattare

co-edition en bok eller multimediatitel publicerad av flera förlag och/eller inom flera länder eller flera språkområden samtidigt

coffee-table book praktband, presentverk

coherent sammanhängande, följdriktig

collaborate samarbeta

collaborator medarbetare

colleague kollega

colour färg; i USA: color

commission uppdrag, provision, beställning

commission a book att fråga en författare om att skriva en bok

commissioning editor förlagsredaktör som inom sitt utgivningsområde har till uppgift att komma med idéer till nya böcker och att tillfråga författare om att skriva dem

community här: virtuell mötesplats på nätet

competition konkurrens, tävling

competitive avantage konkurrensfördel

competitor konkurrent

compile sammanställa

comprehensive omfattande, uttömmande; grundskole- och gymnasienivå

compulsory obligatorisk

compulsory school level grundskolenivå

condition villkor; (i kontrakt) terms; (förbehåll) provision

conjunktion förbindelse, förening, sammanträffande, konjunktion

consent samtycke

consider överväga (att ge ut en bok)

consideration övervägande, betraktande, beaktande, ersättning

constrain begränsning, restriktion

content provider producent av innehåll

contingencies eventuella, oförutsedda (utgifter)

contract kontrakt; draft (draw up) a contract; upprätta ett kontrakt

contract form kontraktsformulär

contradiction motsägelse

contribution bidrag, tillskott

contribution level täckningsgrad

contribution margin täckningsbidrag

contributor medarbetare

conversion konvertering

convey överföra

cooperation samverkan

cooperative agreement samarbetsavtal

copy exemplar; manus (till sättning); original, stoff, (fotostat-) kopior, annonstext; advance copy: förhandsexemplar; fair (clean) copy: renskrivet exemplar, utskrift; free copy: friexemplar; master copy: huvudkorrektur; working copy: arbetsexemplar

copy edit granska (tvätta) manus

copy fitting omfångsberäkning

copyright upphovs(manna)rätt, författarrätt, litterär äganderätt. Se informationsskrift från justititiedepartementet (PDF-dokument) samt information från Kungl. biblioteket. Se även .SE:s Internetguide Yttrandefrihet på nätet.
 
Samlade kritiska texter från Piratbyrån: Se boken Copy me i vänsterkanten.

Läs om  upphovsrätt från skolans perspektiv, se Kolla källan! Angående upphovsrätt i radio och TV och ersättningar, se Copyswede.
Bonus presskopia.

copyright holder copyrightinnehavare

copyright infringement intrång i upphovsrätten

copywriter reklamförfattare

core kärna, det innersta, det viktigaste

corporate företags-, gemensam

corrected, revised granskad, reviderad

corpus samlingsverk, samlad produktion, korpus

costing beräkning av kostnader (för tillverkning, marknadsföring, distribution, royalty) ger underlag för prisbeslut

costs kostnader; editorial, manufacturing, typesetting and warehousing costs: redaktions-, tillverknings-, sättnings- och lagerkostnader

CRC camera ready copy kamerafärdigt original

coupon response kupongsvar

cover omslag

cover art design av bokomslag

cover one´s cost täcka någons kostnad

credit terms kreditvillkor

craft books hantverksböcker

Creativity Kreativitet. "DET INRE KREATIVA ARBETET Den mänskliga hjärnan består, som bekant, av två halvor. Den vänstra halvan är centrum för det analyserande arbetet, den högra för det kreativa och artistiska. Den vänstra härbärgerar det rationella förhållningssättet och den högra det emotionella. De pratar med varandra och ofta föds en idé när den ena rösten kastar fram ett uppslag, som den andra sedan varsamt prövar och till slut enas de.
Längre in i hjärnan, bortom halvorna och dit röntgen inte når, har vi enligt vissa kreativitetsforskare, ett SJÄLV, som ger upphov till idén och ett JAG, som tar emot den. Självet är en ren, klar plats i kontakt med varje persons kreativa källa medan jaget ofta blockerar kreativiteten. Men om ett överlämnande kommer till stånd finns snilleblixten plötsligt där.
Ofta kommer den i ett tillstånd av FLOW, som står för en känsla av att vara på väg, att allt stämmer, att flytet lägger beslag på all uppmärksamhet och att det hela sker i ett slags lyckorus." Citatet är hämtat ur boken Effektiv visuell kommunikation av Bo Bergström, Carlssons förlag 2007, sid 113. Boken presenteras i vänstermarginalen.

credibility trovärdighet

crucial mycket viktig, avgörande, kritisk, prövande

CTN confectioners, tobacconists and newsagents godis-, tobaks- och tidningshandlare

currency valuta, mynt, spridning

curriculum (course of study) läroplan, lärokurs

cut-and-paste klippa och klistra


D

dealer handlare

decline avböja, undanbe sig, vägra

deduct dra av, minska

defamation förtal, smädelse, ärekränkning

delay försening

del.icio.us webbplats där besökare kan samla sina bokmärken/favoriter och förse dem med egna nyckelord, tags. Detta möjliggör för besökarna at utnyttja varandras nyckelord och därigenom lättare finna användbar information. Adress http://del.icio.us

delivery leverans

demand efterfrågan

deploy utveckla, utnyttja, gruppera, sprida

design, pattern form, mönster

desirable önskvärd, åtråvärd

desire önskemål, begäran

deviation avvikelse

dictionary publishing ordboksutgivning

didactic pedagogisk, didaktisk

didactic equipment läromedel

didactic material undervisningsmaterial

digest sammanfattning av större verk

digit siffra

diminish förminska

direct mail direktreklam

direct selling (sales) direktförsäljning

director: publishing, rights, editorial,  finance or sales director: förlags-, rättighets-, redaktions-, finans- respektive försäljningschef; manager: promotion, publicity or personnel manager: reklam-, PR respektive personalchef

disburse utbetala

discount rabatt; trade discount: branschrabatt

disk(%), discount rabatt

display skyltning, visning

display rack (stand) skyltställ

dissemination spridning

distributor distributör

DIY, do it your self books gör det själv-böcker

domestic market hemmamarknad

dpi dots per in inch, enhet som anger utskriftsupplösning för skrivare och fotosättare (se även ppi)

draft utkast

draft contract kontraktsförslag

draw teckna, rita, dra

drive kampanj

DRM, Digital Rights Management frågor om upphovsrätt/copyright vid digital publicering  t.ex. som e-bok, på CD-rom, DVD eller via internet.

due som skall betalas, vederbörlig, beroende på, som skall komma, någons rätt, skuld, avgifter

duration varaktighet


E

earnings förtjänst, inkomster

easy-to-read book lättläst bok

ebook e-bok, elektronisk, digital, bok. Kan läsas på datorer och på särskilda läsplattor. En e-bok har  (hypertext-)länkar internt mellan register och boksidor och i vissa fall länkar till webb-sidor ute på internet. Kan ha sökfunktion och som Apples iPad allt flera multimediafunktioner med färgskärm, ljud och rörlig bild.

E-boken är idag inte något hot mot den vanliga boken skriver Johan Svedjedal i DN 1 april 2004, han fortsätter: "För att de (e-böckerna) ska kunna hota boken måste sådana datorer ha så stor teknisk kapacitet att den tryckta boken blir en rätt ointressant medtävlare. Och en handdator som bara hanterar text är numera för inskränkt för de flesta användare. E-boken blir intressant först när den överger tanken på att likna en tryckt bok. Medialt sett liknar bokens tysta värld i svart och vitt ett gammalt fotografi, datorns färgrika ljudvärld en modern långfilm. Och vem använder i längden tv för att titta på svartvita stillbilder?" När Apple i januari 2010 presenterade sin iPad kan man säga att en förutsättning för första gången har skapats för att e-boken får den kapacitet som Johan Svedjedal år 2004 såg som ett villkor för att e-boken skall bli tillräckligt intressant för att kunna hota den vanliga boken.

I sitt billigaste utförande kommer iPad att kosta cirka 4000 kr när den börjar säljas i mars 2010 i USA. Den har uppkoppling till trådlösa nätverk, WiFi. Med 3g kostar den ytterligare 1000 kr. Den har en skärm strax under 10 tum och har ett gränssnitt som liknar iPhone. E-bokläsaren iBook är en applikation som kan hämtas från App Store. iPad blir då kopplad till tjänsten iBooks varifrån man köper sina e-böcker. Apple använder det öppna e-boksformatet ePub men förlagens e-böcker kommer ändå att kunna förses med kopieringsskyddet Fairplay, samma kopieringsskydd som Apple använder till Video på tjänsten iTunes. iPad beräknas börja säljas i Sverige under sommaren 2010. Applikationen iBooks och den digitala bokhandeln iBookstore som vi hittar i iPad finns från sommaren 2010 även i iPhone och iPod Touch.

I februari 2010 lanserar Adlibris den egna läsplattan Letto (pris: cirka 3000 kr) och en ny e-bokssajt. Samtidigt börjar Bokus sälja läsplattorna Cyber Opus och Iriver Story (pris: cirka 3000 kr/st). Både Adlibris och Bokus använder det öppna formatet ePpub, vilket innebär att i princip alla nya e-böcker som kommer ut i Sverige kan läsas på läsplattorna.

Den största framgången före iPad hade e-boken i Japan med mobiltelefoner som läsare.

Det finns ytterligare några väl utvecklade läsplattor före iPad.  De främsta är Sonys Reader Digital Book och Amazons Kindle.  Den sistnämnda är mycket  framgångsrik. Den är trådlös, är kopplad till mobiltelefonnät i USA. Under hösten 2009 kommer Kindle att börja säljas i ytterligare ett hundratal länder, däribland Sverige. Pris c:a 2.000 kr. Förutom att läsa e-böcker kan kunderna t.ex. prenumerera på tidningar och läsa  uppslagsverket Wikipedia. Programformaten som kan användas är Mobipocket, html, text, pdf och Amazons eget format. Kindle har svart/vit skärm. Den är låst till Amazons betaltjänst. Kindle kan i USA även användas med iPhone och iPod Touch.  Sony och Google har startat ett samarbete kring e-böcker vilket är kopplat till Googles digitaliseringsprojekt som har som syfte att göra alla böcker tillgängliga på nätet via Google book search. Detta har i sin tur - som ovan nämnts - inspirerat konkurrenten Amazon att gå på offensiven internationellt med sin läsplatta Kindle. Samtidigt kan Amazon av konkurrensskäl tvingas börja använda det öppna e-boksformatet ePub.
Google tar upp kampen med Amazon och Apple och börjar sälja e-böcker. Via Google Edition kommer böcker från alla förlag som anslutit sig att säljas och göras tillgängliga till vilken typ av nätbaserad elektronisk läsare som helst. Googles tjänst bygger på den så kallade molntekniken, där man via inloggning på Google-kontot får tillgång till e-böckerna oavsett vilken e-bokläsare man har. Böckerna lagras på stora servrar och laddas bara ner när man använder dem.

För information om e-böcker, utgivning, försäljning, biblioteksutlåning i Sverige se: http://www.elib.se

Ebrary Över 20000 e-böcker inom akademiska och allmänna ämnesområden finns på Ebrarys databaser som är ett exempel på e-bokens växande betydelse. Många har redan gratis tillgång till Ebrary genom universitetsbibliotek men om du inte tillhör den gruppen behöver det ändå inte bli så dyrt att använda Ebrary. Att söka och bläddra bland titlarna är gratis. För att få kopiera eller skriva ut texten måste du betala en avgift (som sätts av förlaget).

Med ditt kreditkort sätter du in minst $5 på ett eget konto som man får hos Ebrary. Kostnaderna för utskrifter och kopiering dras sedan från detta konto. OBS! Kontot måste innehålla minst $1.50 för att man skall kunna läsa hela innehållet i böckerna på skärmen.

Detta innebär i princip att du för c:a 15 kr får ständig tillgång till mer än 20000 böcker som kan läsas från datorns skärm. Vill du dessutom kopiera texten eller skriva ut den med en skrivare måste du betala en avgift.

edition upplaga, utgåva, utgivning

editor (förlags-) redaktör, bokförläggare

editorial redigerings-, redaktionell, redaktions- , redaktörs-

editorial director redaktionell chef, redaktionschef; i USA: editor-in-chief

educational books läromedel, kurslitteratur

educational publishing läromedelsutgivning

edutainment, infotainment undervisning eller information med underhållning

efficient verkningsfull, med hög (och effektiv) verkningsgrad

effort ansträngning

electronic format elektronisk form, digital form, digitaliserad form

electronic publishing, electronic media publishing elektronisk publicering

ELT English Language Teaching undervisning i engelska språket; EFL English as a foreign language: engelska som ett främmande språk

employee anställd

employer arbetsgivare

encompass omfatta, förorsaka

encourage övertala, uppmuntra

encyclopaedia (a) reference book (somtimes in many volumes) containing articles of all subjects of human knowledge, usually presented in alphabetical order, with an index (b) reference book containing articles on a single subject, arranged usually in alphabetical order; a gardening encyclopaedia; the encyclopaedia of sport.
comment: an encyclopaedia is a book where the terms and concepts are explained, but not always definied, while a dictionary is a book where the words are definied, but not necessarily explained.

Ur boken Dictionary of Printing and Publishing, Peter Collin, Great Britain 1997, se Boktips i vänstermarginalen.
Översättning:

encyklopedi
a) referensbok (ibland i många volymer) som behandlar alla områden av mänsklig kunskap, vanligen presenterad i alfabetisk ordning och med ett index b) referensbok som behandlar ett enskilt område med artiklar i alfabetisk ordning, exempelvis i en trädgårds- eller sport-encyklopedi.
kommentar: en encyklopedi är en bok där uppslagsord och frågeställningar är förklarade, men inte alltid definierade, medan en ordbok är en bok där orden är definierade men inte nödvändigtvis förklarade

endorse anteckna, underskriva, bekräfta

enlightenment upplysning

envisage förutse, betrakta

e-publisher förläggare av e-böcker

errata slip lista med rättelser

estimate uppskattning, värdering

excerpt utdrag

exclamation mark utropstecken

exclusive rights (licence) ensamrätt

exempt befriad, undantagen

exhibit, exhibition utställning; exhibition stand: utställningsstånd

expectation väntan, förväntan

expiry gå ut, upphöra; expiration date: utgångsdatum

exposure exponering

extension utvidgande, förlängning (av t.ex. ett avtal)

extensive omfattande

extent omfång; antal ord, antal manussidor eller tryckta sidor

extract utdrag ur bok etc.

e-zine nyhetsbrev eller tidskrift som distribueras via e-post


F

favourable gynnsam, välvillig

feature coverage uppmärksamhet, täckning i
press (-artiklar)

fee honorar, arvode, avgift; outright fee, once-and-for-all payment: engångshonorar

figure siffra, belopp, figur, person, gestalt

fiction skönlitteratur (med innehåll som är fingerat, påhittat, av författaren)

financial manager ekonomichef

fixed (plant) costs fasta kostnader som inte
ökar när upplagan ökas t.ex. kostnader för sättning, repro, redigering m m. Motsats: running (variable)
costs, rörliga kostnader

first edition; original edition originalupplaga

flap flik (på skyddsomslag)

flash mobs när demonstrationer och protester sprids blixtsnabbt med globaliserande teknik i mobiler och datorer, jämför med protesterna mot Danmark i samband med Muhammed-karikatyrerna

floor stand golvställ

forecast prognos

foreign agents ombud som tillvaratar utlandsrättigheter

foreign language rights rätten att översätta (en engelskspråkig bok) till ett annat språk

foreign rights utländska rättigheter, rätten att sälja en (engelskspråkig) bok i ett annat land

foreign sales utländsk försäljning

forthcoming kommande, tillmötesgående

fortnight fjorton dagar

fount stilsort; i USA: font

Frankfurt Book Fair stor bokmässa i Tyskland varje år i oktober

freedom of expression, freedom of the speech, freedom of the press yttrandefrihet, a basic human right; en grundläggande mänsklig rättighet. Svenska grundlagar: Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen.

freight frakt

frontlist nya titlar som exponeras (ej backlist)

front matter boksidor som är placerade före huvudtexten, t.ex. förord, innehållsförteckning

funding, finance finansiera

funnel marketing "tratt"- försäljning, en försäljningsmetod som går ut på att först erbjuda en billig eller gratis produkt och sedan utvidga erbjudandet till andra, dyrare produkter

 

G-H

galley (proof) spaltkorrektur

guaranteed amount garantibelopp, garantihonorar

gather plocka

gauge mäta, räkna, bedöma

gear to vara inriktad på

general agreement, general framework ramavtal

general education allmän utbildning, motsats: yrkesutbildning

general books allmänlitteratur

genre fiction t.ex. romantik, västern, skräck osv

ghostwriter spökskrivare

glossary, vocabulary, terms ordlista, ordbok

The golden section Det gyllene snittet. Beräknar det mest harmoniska förhållandet mellan längd och bredd. Ett enkelt exempel är bildformat 8x13 cm. Se förklaring av begreppet i Wikipedia.

Google Book Search I december 2007 lanserades "Google Boksökning" även på svenska. De flesta av de svenska böckerna finns dock bara med som kortfattad grundinformation - några få kan man bläddra i. Över 100 språk har kommit före vårt och tjänsten finns redan i 120 länder. Google samarbetar med några av världens ledande referensbibliotek för att digitalisera äldre material och göra det tillgängligt på nätet.
Google Book Search är även en söktjänst som ger förlag möjlighet att få innehållet i deras böcker publicerade på nätet. Innehållet blir delvis läsbart för användaren/kunden som samtidigt får hänvisning till bokhandlare där boken kan köpas. Tjänsten kostar inte något för förlaget. Däremot får förlaget del av intäkterna för annonser som Google lägger ut i anslutning till visningen av bokinnehållet.
När Google lanserade sin boksökningstjänst på engelska för tre år sedan sa företaget att det var ett led i Googles strävan att göra all information tillgänglig. Det blev ett rabalder kring detta – förlag och författare protesterade mot visionen att deras litteratur skulle vara läsbar online.
Men Google har respekterat upphovsrätten. De titlar som är så gamla att upphovsrätten inte längre gäller skannas in i sin helhet. I andra fall är det förlagen som avgör hur stor del, om något, av boken som ska finnas tillgängligt online. Google har i dag över 10 000 förlagspartner runt om i världen och de flesta av dem väljer att bjuda på ett smakprov.
Samarbetet med svenska förlag tycks dock ännu vara ganska outvecklat. En sökning på books.google.se visar att det är svårt att hitta böcker som har mer än grundinformation inlagt. Men det är en början. En fransk konkurrerande motsvarighet till Google Book Search heter Gallica  2.
Google Scholar erbjuder en enkel väg för att helt gratis göra omfattande sökningar i vetenskaplig litteratur.
Goggle Knol heter ett nytt uppslagsverk med Wikipediainspirerad utformning. Läs mera under avsnitt Ecyklopedier.

Grafisk produktion, beskrivning av processen:
Bild och text: Tas fram och bearbetas i Adobe Photoshop, Illustrator och Microsoft Word.
Layout: Bilder, illustrationer och text läggs ihop i Adobe Indesign, texten typograferas. En lågupplöst PDF-fil  skrivs ut i svart/vitt.
Prepress
: Ett tryckoriginal (högupplöst PDF) framställs, därefter tryckplåtar (skrivare kan dock trycka direkt från digital information). Ett färg- och bildkorrektur tas fram.
Tryck
: Sker med skrivare eller tryckpress. Första godkända tryckarket godkänns av beställaren. Efterbehandling: Ytbehandling, bindning, distribution. Slutgodkännande av beställare.
Kontroll/korrektur:
Sker i varje steg av processen.

Lågupplöst bild Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi. Kräver lite lagringsutrymme. Används ofta som markeringsbild för att sedan manuellt eller automatiskt bytas ut mot en högupplöst bild vid utskrift. Högupplöst bild: Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket. Se även uppslagsorden ppi och dpi.

PDF, Portable Document Format ett filformat skapat för att kunna flytta avancerat innehåll mellan datorer på ett enkelt sätt. PDF är idag grunden för alla grafiska arbetsflöden och program. Det har också blivit standard för leverans av annonser till tidningar och tryckoriginal till tryckerier i hela världen. Det är Adobes programserie Acrobat som används för PDF-filer. Det mest använda programmet är Adobe Reader som ger möjlighet att titta på och skriva ut PDF-filer. Adobe Acrobat ger dessutom möjlighet att skapa och redigera PDF-filer. Acrobat Professional används även för att kontrollera grafisk produktion. Adobe Reader kan utan kostnad laddas ned från Adobe.

grant anslag, bidrag, stipendium, skänka, bevilja, överlåta, förutsätta

graphics teckningar, illustrationer, bilder

gross brutto

gross margin, gross profit bruttointäkt, -överskott, -vinst

gross receipt bruttointäkt, kvitto, mottagande

gross turnover bruttoomsättning

hack work oinspirerat manus som är skrivet på beställning; hack writer: medelmåttig författare

handling hantering

hardcover, hardback, hard bound, case bound  inbunden, pärmbok; motsats: paperback: en pocketbok, en häftad bok

hard copy manuskript (på papper)

heading rubrik, överskrift, titel; sub-heading, sub-head: mellanrubrik, underrubrik

headline rubrik, nyhetssammandrag

head office huvudkontor

heavily edited copy kraftigt omarbetat manuskript

holder of rights rättsinnehavare

home sales inhemsk försäljning inom UK,
United Kingdom. Motsats: export sales

hook krok, bete, fånga, rabattkupong

household name känt namn, kändis

hyphen bindestreck, devis; hyphenate skriva med bindestreck

hyphenation avstavning; bad break: felaktig avstavning; hyphenation and justification: avstavning och justering, radutjämning


I-K

ICT, information and communication technology
IKT, informations- och kommunikationsteknologi,
(skolämne); även: IT information technology

illegible oläslig

illiterate analfabet, oförmåga att läsa och skriva, obildad person

image editing bildredigering; metod som används för att förändra och manipulera fotografiska eller andra bilder, och även skapa bilder, med hjälp av dataprogram som Adobe Photoshop, Illustrator och Macromedia Flash

imprint förlagets varumärke, namn, tryckort m.m. i redaktionsruta, inprägling

impression tryckning, intryck

impulse purchase impulsköp

incoherent osammanhängande, inkonsekvent, lös

increase stiga, växa, skörd

incur ådragen (kostnad) utsätta sig för

induce förmå, förorsaka, locka, inducera, sluta sig till

inevitable oundviklig, vanlig, obligatorisk, naturtrogen

inferior sämre, underordnad, sekunda

injured, damaged skadad

in print en bok finns tillgänglig hos förlaget i motsats till "out of print"

in service training fortbildning

in sheets in plano

initial vocational training grundläggande yrkesutbildning (på gymnasienivå)

inside (insert, inner part, body) inlaga

instalment avbetalning

intangible osäker, inte påtaglig

intellectual property IP intellektuellt ägande, upphovsrätt

intellectual property right upphovsrätt; copyright, patent, varumärken; skydd av författares, konstnärers och artisters skapande; IPA, intellectual property assets: tillgångar i form av upphovsrätter

interactive interaktiva media: alla slag av media som ger användaren möjlighet att samspela och påverka

intermediary mellanhand, mellanled,
mellanstadium, förmedlande

interpret tolka, tyda, förklara

intersperse blanda, strö in

inventive step verkshöjd, orginalitet, se copyright och upphovsrättslagstiftningen

invitation card inbjudningskort

invoice (commercial) faktura, fakturera

ISBN, International Standard Book Number, som består av 10 siffror som innehåller uppgifter om språk/land, förlag, titel samt en kontrollsiffra. Från och 2007 ska ISBN bestå av 13 siffror. Numren administreras av ISBN-centralen vid Kungl. biblioteket. Se även Fakta om ny ISBN-standard
Motsvarande för tidskrifter: ISSN, International Standard Serial Number

issue upplaga, publicera, utfärda

jacket artwork omslagsoriginal

jacket, dust cover, book jacket skyddsomslag; dust jacket copy: reklam, bokbeskrivning som är tryckt på skyddsomslaget

jacket flaps skyddsomslagets flikar

jeopardize sätta på spel, riskera

jobber företag som köper böcker i större kvantiteter för att sälja till återförsäljare och bibliotek

joint author medförfattare

journey terms speciella rabatter/villkor som erbjuds av förlagsrepresentanter när de besöker bokhandeln

juicy saftig, pikant, läcker, sexig

juvenile (book) ungdomsbok, barnbok

key nyckel, viktig, lösning, facit, tangent,
(musik-) stämma

key in skriva in

key note grundtanke; key note speech:
inledande (viktigt) anförande vid t.ex. en
konferens

key skill basfärdighet, nyckelkompetens

kill döda, makulera


L

label etikett

large print (LP) böcker tryckta med större bokstäver för läsare med nedsatt syn

launch sätta igång, starta, kasta, skjuta, lansera (t.ex. en ny bok)

lavishly illustrated rikt illustrerad

Lawrence Lessig, juridikprofessor vid universitetet Stanford, USA är en av grundarna av Creative Commons, en alternativ licensform där upphovsmannen kan behålla vissa rättigheter och avsäga sig andra. Upphovsrätten måste förändras för att passa internets blandning av skyddat material och fri spridning, annars kan opinionen revoltera mot hela upphovsrättsbegreppet,
Dagens upphovsrätt skapades för en verklighet utan internet, med böcker på papper och film via tv-sändare. Därför fungerar den inte. Om den inte förändras snart kommer ännu fler tappa tron på någon form av upphovsrätt menar Lawrence Lessig. Lyssna till Lawrence Lessigs föredrag i riksdagen om upphovsrätten på internet.

learned journals akademiska tidskifter

leaflet flygblad, reklamblad, folder

lecturer föreläsare, lektor, docent

legal book lagbok

legal deposit,copyright deposit, statutory copy pliktexemplar, motsvande de nya böcker och andra trycksaker som fortlöpande inlevereras till Kungl. Biblioteket och universitetsbibliotek

legible läslig, läsbar, tydlig

leisure fritid, frihet, lägligt tillfälle, tid, god tid

leisure books fritids- och förströelselitteratur

letter bokstav, brev, litteratur, lärdom

lexicographer ordboksförfattare, redaktör

liability skuld, ansvar, betalningsskyldighet; limited liability company: aktiebolag (med begränsad ansvarighet)

liable ansvarig, förpliktad, utsatt, skyldig, mottaglig, disponerad, benägen

liaise utbyta information, få till stånd och upprätta förbindelse, kontakt

libel osann uppgift som skadar någons anseende

librarian bibliotekarie

library bibliotek Scandinavian Public Library Quarterly; en engelskspråkig tidskrift som bevakar de nordiska folkbiblioteksfrågorna

library bound book biblioteksbunden bok

library science biblioteksvetenskap

library supplier biblioteksleverantör

licence edition licensutgåva

licence rights licensrättigheter

lift plagiera, knycka, lyft, skjuts, hiss

lifted matter en text tagen från ett jobb och använt i ett annat

likely sannolik, lämplig

limited company aktiebolag; i USA: incorporated

limited edition begränsad upplaga

line rad

line artwork, line copy streckoriginal, illustration, teckning utan variation i toner

lingua franca gemensamt språk för människor
med olika modersmål

literacy förmåga att läsa och skriva

literary litterär

literary scout person som söker nya författare och utgivningsmöjligheter åt förlag

literature litteratur

list lista, katalog; de böcker som ett förlag framställer och säljer

list building skapa och ge ut en sammanhållen
serie av boktitlar

list broker ett företag som säljer adresser som används till direktreklam

literal, misprint bokstavsfel, tryckfel; i USA: typo

literature criticism litteraturkritik

loan lån; library loan: bibliotekslån

long tail långa svansen, begrepp myntat av tidskriften Wireds redaktör Cris Anderson och som beskriver den minskade betydelsen av bästsäljande artiklar till förmån för desto större försäljning av många olika artiklar som var för sig säljs i mindre upplagor

loose leaf lösblad

lorem ipsum första orden i exempeltext, används för att markera brödtext i typografiska layoutförslag och liknande. Texten är på latin och är tagen från den romerske författaren Ciceros bok "Om det högsta goda och onda" från år 45

lower case letter liten bokstav, motsats: upper case letter; stor bokstav

lyric lyrisk, dikt

lyrics sångtext


M

made-up proof ombrutet korrektur

mail advertising direktreklam

mail-order selling direktförsäljning, postorderförsäljning

mailing list sändlista

main author huvudförfattare, huvudansvarig upphovsman

main selection huvudbok (i bokklubb)

managing director, MD verkställande direktör,
VD

management skötsel, förvaltning, leda eller driva affärsverksamhet

managing editor redaktionschef

manual of style handbok med instruktioner om bl.a. stavning, avstavning och skiljetecken, publicerad av University of Chicago på Chicago Press och ofta
använd av förlagsredaktörer i USA. Den brittiska motsvarigheten är Hart´s Rules som finns i The Oxford Guide to Style , Oxford University Press. The Economist Style guide.

manufacturing bokframställning

manuscript, ms, (plural: mss), typescript, script manuskript, manus

margin (profit) vinstmarginal

market marknad, marknadsföra

market research, market survey, market investigation marknadsundersökning

market segment: adult general - consumer, children´s, educational, academic/STM, professional sector marknadssegment: allmän vuxenlitteratur, barnlitteratur, utbildning, akademisk litteratur etc; STM, science, technology, medicin: vetenskap, teknik, medicin; professionell sektor, bl.a. juridik, medicin, management, ekonomi, finans, arkitektur

market share marknadsandel

marketing marknadsföring

marketing plan med budget, synopsis, målgrupper, distribution, marknadsföring, tidplan och med beskrivning hur efterfrågan skapas

market(ing) strategy marknadsstrategi

mass-market paperback pocketbok, häftad bok

matter traditionell term för något som ska tryckas, material

mechanical mekanisk, maskinell; kamerafärdigt klistrat heloriginal (paste-up) med text, foton, och andra illustrationer, alternativt i form av en digital utskrift eller en digital fil för framställning i högupplöst form

merchandising säljfrämjande åtgärder

merchandising rights rätten att framställa och försälja produkter (böcker, muggar, T-skirts, ballonger etc.) som baserats på figurer i en tv-serie, en film eller en bok

mid list books förlagets huvud- normalutgivning

modus operandi arbetsmetod

modus vivendi sätt att leva

moklofs "Mobile Kids with Lots of Friends"

monograph akademisk bok som behandlar ett
speciellt ämne

MS manus

multilingual flerspråkig; bilingual: tvåspråkig

multimedia presentation or application kombination av text, video, ljud, bilder, animation (authoring: skapa multimedia) exempel: se  http://nobelprize.org/educational_games/
http://www.vasamuseet.se

mutual ömsesidig, gemensam


N-O

narrate berätta

negotiate förhandla

Net Book Agreement tidigare överkommelse mellan
engelska bokförlag och återförsäljare angående fasta bokpriser, fastställda av respektive förlag. Avskaffades år 1995.

net price förlagsnettopris (F-pris). Det av förlaget åsatta nettopris exkl. moms som gäller vid försäljning av en bok från förlaget till återförsäljare eller vid viss annan försäljning direkt från förlaget, t.ex. (i fråga om läromedel) till kommuner, skolor, studieförbund

new edition, reissue ny upplaga

non fiction icke skönlitteratur, facklitteratur

not subject to return utan returrätt

novel roman, nymodig, ovanlig

novelist  novel (fiction) writer (author) romanförfattare

novelty nyhet, modernitet

numeracy kunnighet i räkning


O

objective mål

obligation förbindelse, förpliktelse

OCR optical character recognition optisk läsning

offensive offensiv, stötande obehaglig

offer erbjudande, förslag, bud, offert

on approval med tillstånd, till påseende, på prov

Online community Myspace som är nätets största community startade år 2003 en lokal mötesplats inom Los Angeles-området på temat indie-musik. Nedre åldersgräns: 20 år. Efter kraftigt förbättrade program och sänkt minimiålder till 14 år ökade antalet besökare förvånande starkt.  Av etthundra besök på sociala nätverkssajter i USA sker sker 74 besök på Myspace. Därefter kommer Facebook med 15 besök. Facebook har dock lyckats ta ledningen internationellt genom att införa språköversättningar. Facebook har totalt cirka 130 miljoner användare 2008. Myspace har 100 miljoner. Från 2007 till 2008 ökade Facebook totalt med 303 procent, I Asien med 458 procent, i Afrika 403 procent och i Sydamerika 1 055 procent.

online shopping näthandel; online bookshop nätbokhandel; i USA: online bookstore

on sale at till salu hos; on sale date den dag då boken kan köpas i bokhandeln

operation margin driftsöverskott

option option, val, valmöjlighet, alternativ; ge option, ge någon möjlighet att köpa eller sälja t.ex. en bokrättighet

option of returning returrätt

option clause optionsklausul i ett avtal (t.ex. ang. en författares kommande bok)

order beordra, beställa; order form: beställningsformulär

originated tillverkad, skapad

origination arbetet från manus till kamerafärdigt original eller film, originalframställning

originator upphovsman, skapare, initiativtagare

orphan works föräldralösa verk, verk som skyddas av upphovsrätten, men som har en upphovsman som det inte går att hitta

orthography rättstavning

outcome resultat, utfall

outlet försäljningsställe, marknad, utlopp

outline kontur, skiss, utkast, översikt

out of print, exhausted en titel som inte längre finns med i förlagets katalog och lager, slut hos förlaget, utgången, utsåld

out of stock ej i lager

outright fullständig, total, rak, omgående

outset start, början, avresa

outweigh uppväga, väga mer

outwork utlagt arbete (externt)

overheads allmänna omkostnader, fasta utgifter (kostnader)

overprint trycka för många exemplar

overseas co-edition rights utlandsrättigheter vid
samtidig utgivning i andra länder

overstocks för stort lager


P-Q

pack förpacka

package den aktuella boken, den fysiska produkten; paketera (presentera) böcker på ett för kunden attraktivt sätt

packager produktionsbolag som (färdig-)tillverkar böcker t.ex. åt ett förlag

packed in parcels paketerad

Page Description Language PDL sidbeskrivningsspråk; kod som genereras från ett sättnings- eller sidlayoutsystem och som instruerar en sättningsmaskin eller en laserskrivare var olika element (text och bilder) skall placeras på en sida. Adobe System Inc.´s PostScript är ett exempel på PDL

page layout det sammanlagda resultatet av text och bilder på en sida, även kallad page composition eller page makeup

pallet pall

pamphlet småtryck, broschyr, häfte, stridsskrift

P and L (Profit and Loss) Statement balansräkningen för en titel

paper merchant pappershandlare

paper back pocketbok, häftad bok; Paperback revolution 1935-1960 (Matthew Ogle)

paper mill pappersbruk

paragraph textstycker

parcel paket; i USA: package

parlance språkbruk

paternity leave pappaledighet; maternity leave: mammaledighet

payment, settlement betalning; payment terms betalningsvillkor

paperback pocketbok, häftad bok

passed for press tryckfärdig

paste-up klistring, layoutskiss eller heloriginal, klistrad dummy, förlaga

peak sales bästa försäljning

perfect binding (lim)bindning av pocketböcker

percentage procenttal, procentsats, andel, halt

perform uppföra, genomföra, utföra, verkställa

periodical periodisk publikation, tidskrift

permission to print trycktillstånd

personnel, staff personal

persuasion övertalning, övertygelse, tro

picture book bilderbok (ofta för små barn)

picture research bildforskning

picture permission tillstånd att använda en bild

pitch försäljningsargument; make a pitch försöka övertyga, sälja in

place of printing tryckort

plagiarism att plagiera, kopiera, någon annans verk och ge intryck av att det är ens eget

plant cost fast kostnad

plate tryckplåt

play (theatrical)  teaterstycke, pjäs

playwright skådespelsförfattare, dramatiker

pocket edition pocketutgåva

postage porto

poster affisch, anslag

post graduate efter avlagd examen

postman brevbärare; i USA: mailman

ppi pixels per inch, pixelpunkter per tum (en tum är 2,54 cm), används för att ange för att ange bilders, skärmars och scannrars upplösning (skärmens upplösning är 72 ppi) se även dpi

practical books praktiska böcker

practitioner praktiker

preface, foreword förord

premier främsta, förnämsta, premiärminister

pre-school books förskoleböcker

press cutting pressklipp

press kit, exempel:
http://www.tlhines.com/presskit.html

press release pressrelease, pressmeddelande

price pris; recommended price: cirkapris; catalogue price, list price

price increase prishöjning

pricelabel, pricesticker, pricetag prislapp

price list prislista

price reduction, price cut prissänkning

pricing prissättning

primary school motsvarar åk 1-6 i grundskolan; i USA: elementary school

print run antal tryckta exemplar, upplaga; small print run: liten upplaga

printing tryckning

printing house tryckeri

printing statement tryckerisedel

print on demand tryckning allt eftersom behov uppstår, vid anfordran, stycktryckning. Ett exempel är Espresso Book Machine. Google scannar in miljontals böcker. Genom samarbete med företaget On Demand Books kommer samtliga titlar i Googles arkiv, som inte är skyddade av upphovsrätten, att kunna tryckas på  Espresso Book Machine - en maskin som kostar under en miljon kronor och klarar av att trycka och binda en bok på 300 sidor på omkring fem minuter. I USA väntas en nytryckt bok kosta ungefär som en vanlig pocketbok, cirka 8 dollar. I Storbritannien satsar bokhandelskedjan Blackwell stort på systemet.
Kapitel 1 heter en sajt där vem som helst utan kostnad kan lägga upp sitt manus, oavsett om det är färdigskrivet eller bara precis påbörjat. Besökare på sajten har möjlighet att läsa manusen och – efter att ha registrerat sig – kommentera och betygsätta dem. Sajten har startats av entreprenören och författaren Ola Lauritzson tillsammans med Piratförlaget.
Vulkan.se heter en internettjänst med syfte att ge alla med författarambitioner möjlighet att ge ut egna böcker och e-böcker gratis. Böckerna kan säljas via Vulkans nätbokhandel och/eller Bokus. Priset för för att ge ut en bok är minimum 85 kronor för upp till 200 sidor, svartvitt tryck i A5 format. I jämförelse med exempelvis den amerikanska tjänsten Blurb.com är det billigt. Där kostar en standardbok, 18X18 centimeter 200 sidor med mjukt omslag, cirka 210 kronor. Frakt inom Europa tillkommer. Ett annat exempel: 100 ex av en bok i måtten 20x25 cm, 20-40 sidor med mjuk pärm, kostar 135 euro=c:a 1300 kronor. UPS standardfrakt för böckerna kostar 43,91 euro = 418 kronor. Totalt blir kostnaden 1718 kr. Möjlighet finns till mängdrabatt på 10-15%. Begär offert. En fördel för Blurb är att de erbjuder fyrfärgstryck av text och illlustrationer/bilder. Tillverkning för Europa sker i Nederländerna.
Lulu.com heter ett annat print-on-demand-företag i USA där författaren inte behöver ta någon risk. Först när en köpare har beställt boken, trycks och skickas den. Författaren kan sedan kassera in sin royalty, som hon eller han själv bestämt. Ovanpå det hamnar de 25% av royaltyn som lulu.com tar i avgift. Över 20000 böcker finns att köpa i oktober 2005 och böckerna säljs även elektroniskt och då blir det inte några avdrag för produktionskostnader.
Author Solutions är ett av de snabbast växande Print-on- demand-företagen i USA. Författarna betalar från 100 kr för en bok i enkelt utförande upp till 100 000 kr och då ingår layout, omslag, fotografier, distribution, marknadsföring och releaseparty.
Se även Författares bokmaskin, Gör din egen bok, Books on demand, Bokutgivning.se samt  Svb-artikel om print on demand hos bokförlaget Studentlitteratur i Lund.

private view card (PVC) inbjudningskort till förhandsvisning, vernissagekort

proceed fortsätta, tillvägagångssätt, vidta lagliga åtgärder

proceedings, transactions förhandlingar, handlingar

proceeds avkastning, intäkter

production controller person inom produktionsavdelningen inom ett förlag som svarar för kontakter med tryckerier och andra leverantörer

production department produktionsavdelning som inom ett förlag har hand om inköp av bl.a. tryckeritjänster, papper och bindning; man bokför och följer upp produktionskostnader och produktionsplanering från manus till färdig bok

production manager person i tjänst inom produktionsavdelningen

production schedule tidsplan för bokproduktion

professional secrecy tystnadsplikt

promotion (sälj)främjande (åtgärder), marknadsföring

promotional matter reklammaterial

proof korrektur, prov, bevis; page proof: ombrutet korrektur; galley proof: spaltkorrektur; clean proof: tryckfärdigt korrektur

proof corrections marks korrekturtecken, varierar från land till land

propose föreslå, t.ex. att via koncept föreslå att förlaget ger ut en bok

proprietor innehavare

prudent klok, försiktig

publication, publishing utgivning; scheduled publication (titles): planerad utgivning; in the course of publication: under utgivning; does not fit our list: passar ej in i vår utgivning

publication date or pub date publiceringsdag, utgivningsdag

publication, work publikation, verk

publication year utgivningsår

public domain dokument eller text som inte skyddas av copyright och kan kopieras, fri

public library bibliotek för allmänheten

publicist här: reklamagent

publicity reklam

publisher förläggare, utgivare, förlag. Se även Nationalencyklopedin, NE, sök på "bokförlag" och "Sverige, Bok- och förlagsväsen" samt i
Encyclopedia Britannica på "book publishing"

publisher´s advertising (blurb) förlagsreklam

publisher´s list or catalogue (i USA även catalog) förlagskatalog

Publishers marketplace En mötesplats för förlagsfolk, författare och litterära agenter. Egentligen en webbtjänst från www.publishersLunch.com – det
dagliga nyhetsbrevet som läses av 20000
"publishing professionals" varje dag.
Medlemsavgift 15 dollar/månad som kan
betalas månadsvis, man behöver således inte
binda sig för längre abonnemang än en månad!

publisher´s representative
bokhandelssäljare

publishers of educational aids läromedelsförlag

Publishers Weekly amerikansk tidskrift som skriver om förlagsfrågor

publishing (business) förlagsverksamhet, utgivning

publishing company (house) bokförlag

publishing contract förlagsavtal

publishing director förlagschef

publishing exhibition bokutställning

publishing right förlagsrätt

pulp makulatur, kross, pappersmassa

pulp fiction, trivial literature triviallitteratur

punctuation mark skiljetecken

purchase köpa

pursue driva, jaga, fullfölja

qty, quantity kvantitet

Quality Assurance QA kvalitetssäkring; att genom systematisk kvalitetskontroll (quality control) bevaka att bokproduktionen uppfyller givna kvalitetskrav

Q&A, question and answers frågor och svar

query letter introduktionsbrev/fråga som en potentiell författare sänder in till en förläggare för att presentera en idé till en bok och sina kvalifikationer

quotation offert (-förfrågan), citat

quotation marks citationstecken

quote (a price) ge kostnadsförslag


R

raise finance skaffa finansiering: raise money skaffa pengar

rare book sällsynt bok

rate takt, taxa, pris, värde, klassa, räkna (till)

readability läsbarhet, läsvärdhet, läslighet

reader läsare, publisher´s reader: lektör; proof reader: korrekturläsare

readership läsekrets

record förteckning, protokoll, inspelning, meritlista, rekord, uttalande; recorded delivery: utförd leverans

readership research läsekretsundersökning

reading and writing difficulties; disability, dyslexia läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi

reading circle läsecirkel

reading copy läsexemplar

reading habits läsvanor

release date, ship date den dag då en bok levereras från förlaget eller dennes distributör till återförsäljarna

recall dra in (a title; en bok)

receipt kvitto, ta emot

recognition igenkännande, erkännande

reckon räkna, anse

reference hänvisning

reference book uppslagsbok, -verk, handbok

reference library referensbibliotek; referensböcker på bibliotek brukar inte kunna lånas hem och kan endast läsas på biblioteket

reference publishers förlag för referenslitteratur
som via denna länk här presenteras av Credo som har ett omfattande samarbete med olika förlag och  referenstjänster på webben

refuse refusera, avslå

reissue återutgivning, ge ut på nytt, ny upplaga, nytryck

reject, avböja, refusera

release släppa ut, publicera

reluctant ovillig

rely bero på, vara beroende av

remade, renewed omgjord, reparerad, förnyad

remainder realisera, sälja ut

remainders osålda böcker

remunerate ersätta, löna t.ex. för utfört arbete

renewal förlängning, förnyelse (av t.ex. avtal
eller prenumeration)

representative resande

reprint trycka om

reputation rykte, anseende

require behöva, erfordra, kräva

reset sätta om

restrain restriktion, hindra, spärra in

reshaping omforma, omarbeta

retail sälja ut (direkt till konsument)

retail-, cover- or list price (ut)försäljningspris

retailer återförsäljare

retain bibehålla, engagera, minnas

returns böcker som returneras till förlaget från kunderna/återförsäljarna

revenue intäkt, inkomst, avkastning; även:
statsinkomster

reversion återgång

revert återgå, t.ex kan rättigheter återgå från förlag till författare

review recension, översiktsverk

review copy recensionsexemplar

reviewer recensent, anmälare

revise omarbeta, revidera, granska

revised edition omarbetad upplaga

rewrite skriva om, omredigera

ribbon marker bokmärkesband (ofta rött band av siden eller syntetmaterial)

rights rättigheter. Författaren/upphovsmannen brukar, mot ersättning i form av royalty, i ett avtal med ett förlag överlåta rättigheten att trycka, utge och sälja boken inom- och/eller utomlands, att översätta boken och att publicera bokens innehåll i form av inbundna böcker, pocketböcker och e-böcker, att publicera boken seriellt i tidskrifter och tidningar samt att sälja boken till bokklubbar och även att anpassa bokens innehåll för film och TV. Ofta anlitar författaren en litterär agent  för dessa förhandlingar.

right holder rättsinnehavare

right of first refusal hembudsrätt, avtalad rätt för en förläggare att se och lägga (ett första) bud på nästa bok av en författare; författaren är fri att antaga eller förkasta budet;  hembud = köperbjudande från någon som har rätten att lägga första budet

right of return returrätt

rights and permissions department de inom förlaget som arbetar med att sälja och köpa rättigheter, right manager; rights director: rättschef

rough (rå-)skiss, utkast

royalty ersättning till författare med en viss procentsats av "published price" (som anges i katalog eller på bokomslag ) eller till en annan procentsats på "received price", dvs det pris förlaget erhåller från återförsäljare då deras rabatter har dragits av

royalty on copies printed, produktionsroyalty, som baseras på antalet framställda exemplar i motsats till sales royalty, försäljningsroyalty, som beräknas på antalet försålda exemplar, dvs den summa förlaget erhåller från återförsäljare, t.ex. bokhandeln

royalty based on agreements about equality with employees as regards social security fees royalty som gäller när skyldighet föreligger för förläggaren att erlägga lagstadgade sociala avgifter (A-skatt)

royalty based on agreements without social security fees, basroyalty, gäller när skyldighet inte föreligger för förläggaren att erlägga lagstadgade sociala avgifter (F-skatt)

royalty percentage royaltyprocent; basis of royalty calculation: royaltyunderlag

royalty rate royaltysats

royalty statement royaltyredovisning

RSS (Rich Site Summary) . Ger möjlighet att prenumerera (syndikera) på nyheter från en webbplats. T.ex. erbjuder webbplatsen Svensk bokhandel prenumeration på nyheter och recensioner.

running (variable) costs rörliga kostnader: alla
kostnader som varierar med upplagans storlek,
t.ex. pappers-, tryck- och bindningskostnad.
Motsats: Fixed (plant) costs, fasta kostnader

run-on copies följande exemplar

run-on price pris per följande exemplar; svarar t.ex på frågan: Hur mycket kostar det att direkt fortsätta att trycka "följande 1000 ex", när grundupplagan är tryckt?


S

sale försäljning; realisation, utförsäljning; drop in sales: minskad försäljning; increase in sales: ökad försäljning; sales revenue: försäljningsintäkt

sale or return i kommission, med returrätt

sales argument säljargument

sales channel säljkanal

sales (selling, marketing) efforts säljansträngningar

sales figure försäljningssiffra

sales manager försäljningschef

sales material säljmaterial

sales objective försäljningsmål

sales promotion försäljningsfrämjande åtgärder, säljbearbetning

sales rep försäljningsrepresentant

sample, test, specimen prov; sample material: t.ex.
omslag, provsidor; sample chapter: provkapitel;
sample pages: sidurval

sample of no value prov utan värde

saturation uppfylld, tillfredsställd

season säsong; peak season: högsäsong; off season: lågsäsong

secondary school motsvarar åk 7-9 i grundskolan, i USA: high-school i åldrarna 11-18 år

selling försäljning

semester termin

senior staff person med högre ställning eller rang i företaget, längre tjänstetid, högre ålder; motsats: junior

serial rights rättigheter att publicera utdrag ur böcker i tidningar eller tidskrifter

settlement (of account) betalning, överenskommelse

SGML Standard Generalised Markup Language, en kod vid digital utformning av böcker. Se även XML

shedule tidplan, program, schema, tidtabell,
lista

sheet ark

shelve uppskjuta ("lägga på hyllan")

shipping costs speditionskostnader

scholarly lärd, akademisk

shop steward fackföreningsombud

shop verkstad (inom industri)

shop assistent affärsbiträde; i USA: sales clerk/sales girl

short story novell

shopping cart kundvagn, en webbtjänst som gör det möjligt för kunden att klicka på olika varor och samla dem i "kundvagnen" för att göra ett samtidigt inköp

sign underteckna

signatory undertecknare

signature underskrift

skill (förvärvad) skicklighet

slip case bokfodral

slush pile till förlaget insända manus av varierande kvalitet ; även: unsolicited=ej begärt manus

sole right ensamrätt

source reference källhänvisning

spam, unsolicited mail, junk mail oönskad e-post, skräppost

spreadsheet kalkylprogram

special offer specialerbjudande

special placement, special position speciell placering

specialist book fackbok

specimen chapter provkapitel

speech synthesis talsyntes, möjlighet att med dator producera begripligt tal

spine bokrygg, i USA : backbone

starred "fått en stjärna i kanten" (boktitel som har fått ett positivt omnämnande i en försäljningstopplista och markerats med en asterisk*)

state support for literature statligt litteraturstöd inklusive produktionsstöd och distributionsstöd

stationery skrivpapper, skrivmateral, kontorsmaterial

STM, science, technology, medicin; utgivningsområde inom akademiska förlag

stock trädstam, lager, förråd, underlag, aktiekapital, fonder; stock in trade: varulager; stock upp: lagra

stocktaking inventering

stock valuation lagervärdering

store lagra

storyboard skiss av scener/sekvenser i en film
eller i ett multimediaprogram

strip cartoon/graphic novel/picturisation
subsidary rights
sidorättigheter vid olika former
av seriell publicering av en författares verk

strive sträva

study kit läromedelspaket

style förlags redigeringsregler, house style; förlagets allmänna designprogram

subject ämne (t.ex. inom utbildning)

submission presentation, föredragande, åsikt

submit presentera, överlämna, sända in ett manus  till ett förlag från en författare för ev. utgivning; multiple submission: att sända in ett manus till flera förlag samtidigt

subscription prenumeration

subsidiary rights sub rights (underordnade) bokrättigheter till bokklubbar, översättningar, film, audio etc; tilläggsrättighter, sidorättigheter

subsidy press ett förlag som får betalt (subsidier) av författaren för att låta trycka dennes verk; kallas även vanity publishing (vanity; fåfänglighet, fåfänga)

succinct kortfattad, koncis

sufficient lämplig, tillräcklig, kompetent

supplier leverantör

sustain upprätthålla, tåla, understödja, godkänna

syllabus kursplan, studieplan, sammandrag


T

talking book, book on cassette talbok, kasettbok

teaching language undervisningsspråk

teaching (instructional, training, educational) package undervisningspaket

temporarily unvailable tillfälligt slut

tertiary education universitetsutbildning

term tidsperiod i avtal, (betalnings-) villkor, åtagande, förpliktelse, regel i avtal, uttryck/terminologi, termin,  (tre per år vid akademiska studier; i USA två per år); com to terms: komma överens

terminate säga upp avtal

terms of payment betalningsvillkor, tidsrymd

text book, educational course book lärobok, läromedel, kursbok

text-book (school-book) publisher skolboksförläggare

The Bookseller engelsk motsvarighet till tidskriften Svensk Bokhandel, ger bl.a. ut kataloger som presenterar förlagens vår- och höstutgivning.

Svenska Bokhandlareföreningen (The Swedish Association of Booksellers ) Branschorganisation för landets bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare.

Swedish Association for Educational Writers
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

The Swedish Association of Educational Publishers
Föreningen Svenska Läromedel FSL

The Swedish Authors´ Fund Sveriges författarfond

The Swedish Institute Svenska institutet

The Swedish Joint Committee for Artistic and Literary Professionals KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

The Swedish Library Association Svensk Biblioteksförening

The Swedish Publishers´ Association
Svenska Förläggareföreningen

The Publishing Business in a Dynamic Alteration Process
Förlagsbranschen i en dynamisk förändringsprocess
Magisteruppsats av Jessica Johansson
Bibliotekshögskolan 2001

The Publishers Association den engelska förläggareföreningen

The Swedish Royal Library Kungliga Biblioteket:
Publishers in Sweden

The Swedish Union of Authors
Sveriges Författarförbund; presentation på engelska

thesaurus synonymordbok

time-table tidschema; i USA: schedule

title titel

tome stor bok, diger volym, lunta

trade book bok som skall säljas i bokhandeln

tradefair branschmässa

trade paperback häftade böcker, större o. dyrare än i pocketformat, ofta producerade av förlag som mest producerar inbundna böcker

trade union fackförening
The Swedish Union of Journalists Journalistförbundet
The National Union of Journalists in Britain and Ireland

trade wholesaler bokgrossist; i USA: book
jobber

traditional traditionell metod: använda klistrade heloriginal i motsats till att använda ett digitalt framställningssätt med hjälp av datorer och sidlayoutprogram

translation rights översättningsrättigheter

Translators' Centre Översättarcentrum

trans-national publisher förlag som verkar i och
mellan många olika länder utan att vara fast
baserad i något land

trash literature skräplitteratur

turnover omsättning, omsvängning, flik

typeface typsnitt

typescript ett manuskript som är skrivet med dator/ordbehandlare eller skrivmaskin

typography typografi


U

unaltered oförändrad

unambiguous entydig, otvetydig

undertake utföra, företa (sig), åta sig, garantera, gå i
borgen, ordna begravningar

underrun färre tryckta än beställda exemplar

unit enhet

unsolicited oombedd, (av förlaget inte begärt manuskript som sänts in av författare, se även "slush pile")

updating uppdatering

upper and lower case (övre och undre magasin) versaler och gemener, stor och liten bokstav

upper secondary education gymnasieskolan; i USA: high scool education

USP, unique selling point (proposition) unik säljfördel, det som gör en bok unik och säljbar

 


V-Z

value värde

vanity publishing se subsidy press

VAT, Value Added Tax moms

venue mötesplats, jurisdiktionsort

verbatim ordagrann

verdict dom, utslag, omdöme t.ex. förlagets besked till författare om att antaga eller förkasta ett manus

viabile livsduglig

virtual library virtuellt bibliotek

virtual reality virtuell verklighet, konstgjord verklighet, datorgenererad skenvärld

visual åskådningsmaterial, bilder, grafik, foton,
illustrationer. I USA: comprehensive

visual impairment synskada

warehouse lager

warranty garanti, rätt, befogenhet

web (spindel-)väv, pappersrulle, pappersbana (i rotationspress), internet : the Web=World Wide Web; webben

web 2.0 webb 2.0, en mer användarvänlig webb där användaren i större utsträckning deltar och producerar själv. T.ex. Wikipedia. Några olika steg i utvecklingen som räknas till webb 2.0 är:
1) Persondatorns program ersätts med webbaserade program.
2) Användarna lagrar sina filer (text, musik, bild) på webbservrar som tillhandahålls av webbföretag, ofta gratis.
3) Användarna bidrar till materialet på webben - de är inte längre bara besökare på webbsidor, de lägger till, kommenterar, skriver om och bygger egna applikationer.
4) Användarna bildar gemenskaper och utbyter tips, filer, information och värderingar med varandra. Webben blir en gemensam hårddisk för användarna.
Andra exempel på webb 2.0 är fotoalbum på webben som Flickr. Kontorsprogram i webb 2.0 brukar kallas för Office 2.0. - Webb 2.0 är ingen ny webb, det är resultatet av en gradvis utveckling. Benämningen Web 2.0 myntades av Dale Dougherty 2004. Källa: Computer Sweden

wholesaler mass- partihandel

wire (saddle) stitched klammerhäftad

vocational yrkes-, fack-

working copy arbetsexemplar

wrapping omslag, emballage shrink-wrapping:
krympförpackning

writer författare, skribent

WritersNet webbtjänst med resurser för skribenter; nyhets- och diskussionsforum för författare, redaktörer, förläggare och litterära agenter.

XML Extensive Mark up Language beskrivningsspråk för webbsidor och t.ex. e-böcker. XML  är en förenkling av SGML och en utveckling av HTML, Hypertext Mark up Language. (Se även uppslagsordet PDF.)  XML kan komma att ersätta HTML då  överföring av information mellan olika medier underlättas. Se Elektronisk publicering: Vetenskapliga dokument med åtkomst via webben Electronic Publishing: Scholarly Dokuments on the Web, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, 2003:22 av Victoria Ekström och Anna Nilsson
Webbutbildning i XML och Multimedia hos W3Schools – kostnadsfri

young adult´s books, young literature ungdomslitteratur
 

 

  © 2000–2010 Referensboken.com